תקנון

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

1. כללי

1.1. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

1.2. אתר QA Experts (להלן: "האתר") מופעל על-ידי צוות הנהלת QA Experts (להלן:"QA Experts")  ובמסגרתו נתן מידע בנושאים שונים בהם מספקת QA Experts את שירותיה (להלן: "השירותים").

1.3. QA Experts רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי QA Experts בקשר לכך.

1.4. QA Experts אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.

2. קניין רוחני

2.1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו ובאשר לקורסים המוצעים בו לצפייה, והן בנוגע למוצרים והשירותים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של QA Experts, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת QA Experts מראש ובכתב.

2.2. QA Experts רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

2.3. פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

2.4. השם “QA Experts” וסימני המסחר של QA Experts (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של QA Experts בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת QA Experts בכתב ומראש.

3. תכני האתר: מידע עיוני בלבד

3.1. התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ואינם מהווים עצה עסקית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך בתחום בו ניתנו.

3.2. יעוץ אישי ופרטני ינתן רק למי שפונה באופן מוסדר ל-QA Experts, ובהתאם לנסיבותיו כל מקרה לגופו.

3.3. אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם יישום עסקי ספציפי, והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

3.4. ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מצדדים שלישיים, הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. QA Experts ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

4. תכני משתמשים: באחריות הצד המפרסם בלבד

4.1. באתר מתפרסמים מדי פעם תכנים של משתמשי האתר (לרבות באמצעות פרסומים מסחריים, תגובות, מאמרים, דעות, שאילתות בפורומים וכיו"ב). QA Experts אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת QA Experts או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

4.2. אין במסירת תכני המשתמשים לפרסום באתר, כדי לחייב את QA Experts לפרסמם באתר, ו- QA Expertsשומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלבדי לפרסום התכנים הנ"ל, אולם יובהר כי ההחלטה לפרסמם אינה מטילה על QA Experts אחריות לתכנים שפורסמו, בכל דרך. בנוסף, QA Experts שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התכנים המועברים אליה לפרסום, אולם יובהר כי אין בעריכת התכנים כדי להטיל על QA Experts אחריות בגינם, בכל דרך.

4.3. בין היתר, QA Experts אוסרת פרסום של תכנים שקריים, מטעים או מסולפים (לרבות הטעיה צרכנית); תכנים המהווים לשון הרע, או הפוגע בפרטיות האדם, או בשמו הטוב; תכנים בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני בוטה; תכנים המעודדים גזענות, או אפליה פסולה מכל סוג; תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם ו/או את פרטיהם האישיים, וכן תכנים המזהים אחרים ללא הסכמתם; תכנים בעל אופי פרסומי או מסחרי, אשר לא אושרו מראש ובכתב על-ידי QA Experts; תכנים, תוכנות או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות ומזיקות מכל סוג; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; וכן כל תוכן אחר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר.

4.4. פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי QA Experts לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של QA Experts לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

4.5. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין QA Experts אחראית לתוצאות העסקה דנן.

4.6. המפרסם תכנים באתר בניגוד לכללים הנ"ל מתחייב לשפות את QA Experts, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המפרסם את QA Experts, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר.

5. תשלומים

5.1 ניתן לבצע תשלומים לקורסים באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות: מזומן, אשראי, העברה בנקאית, צ'קים.

5.2 מובהר בזאת שרישום לקורס, ושיריון מקום בקורס יחול אך ורק לאחר ביצוע תשלום.

5.3 תשלום לקורס מהווה אישור והסכמה לתקנון זה על כל סעיפיו, כולל לתנאי הביטול המפורטים בסעיף 6.11

6. מדיניות משלוחים/אספקה

6.1. מדי פעם ופעם יוצעו באתר שירותי שונים של QA Experts, וכן ניתן יהיה לרכוש כרטיסי השתתפות בכנסים ובקורסים שונים שמארגנת QA Experts.

6.2. מחירי המוצרים והשירותים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. QA Experts תהא רשאית לעדכן את המחירים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.

6.3. רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות בישראל (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על QA Experts), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

6.4. הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, ומופנות לאתר סליקה חיצוני. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת כרטיס האשראי, בו נעשה שימוש, לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. QA Experts מתחייבת לספק רק מוצר או שירות אשר המחיר לגביו שולם במלואו.

6.5. ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר ת”ז וכיו”ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.

6.6. לאחר תהליך הרישום באתר יישמרו פרטי הלקוח באתר, על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של QA Experts והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות מוצרים באתר.

6.7. רכישת הזכות להשתתף בקורס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הרוכש זכות להשתתף בקורס מתחייב להשתתף בו בעצמו בלבד, ולא לאפשר לכל צד ג' שהוא לצפות ו/או להשתתף בקורס באמצעותו. לצורך כך מתחייב הרוכש להשתמש בשם המשתמש והסיסמה שניתנו לו לשימושו האישי בלבד, לא להעבירם ולא לפרסמם בכל דרך, גלויה או נסתרת, לא לאפשר כל שימוש בהם על-ידי אחרים, ולדווח ל- QA Experts אודות כל מידע שהגיע אליו בגין הפרת האמור לעיל.

6.8. רוכש הזכות להשתתף בקורס מודע ומסכים לכך כי במידה וייעשה שימוש בפרטי הכניסה שלו לקורס על-ידי אחרים, במהלך הקורס או לאחריו, תבוטל השתתפותו בקורס לאלתר והוא לא יהיה זכאי לקבל כל החזר כספי ו/או פיצוי כלשהו בגין חלק הקורס שטרם נוצל. בנוסף, מתחייב הרוכש כי במקרה כזה יפצה את QA Experts בגובה עלות הקורס מוכפלת במספר האנשים שעשו שימוש בפרטי הכניסה שלו לקורס, מלבדי, וכן להעביר ל- QA Experts פיצוי בשווי כל טובת הנאה שקיבל ו/או הפיק כתוצאה מהאמור – והכל מבלי לגרוע מכל סעד הנתון ל- QA Experts לפי כל דין.

6.9. QA Experts רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג’.

6.10. QA Experts שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

6.11. מדיניות ביטולים: 

  • בקשה לביטול הקורס תימסר עד 7 ימי עסקים, קודם למועד פתיחת הקורס.
  • אם בקשת ביטול הקורס נמסרה עד 7 ימי עסקים קודם למועד פתיחת הקורס, יוכל התלמיד לקבל החזר מלא של שכר הלימוד, בקיזוז 1500 ש"ח (דמי רישום).
  • החזר מלא ללא קיזוז דמי רישום, ינתן במידה ולא עברו שבועיים מיום הרישום, ובתנאי שהבקשה לביטול ניתנה עד 7 ימי עסקים קודם למועד פתיחת הקורס.
  • לאחר תחילת הקורס ועד השיעור השני כולל, ניתן לבטל את הקורס בעלות של 1500 ש"ח דמי רישום + תשלום יחסי בהתאם למספר השיעור.
  • לאחר השיעור השני לא יינתן החזר כספי.
  • דחיית הקורס תתאפשר פעם אחת, כל עוד נעשתה עד 7 ימי עסקים קודם למועד פתיחת הקורס, ובהינתן תשלום מלא.

6.12. לצורך קבלת ההחזר יש לשלוח מייל לכתובת: info@qaexperts.co.il ובו ציון הסיבה לביטול הקורס. התאריך הקובע את מספר השיעורים בהם נכח התלמיד הוא תאריך קבלת המייל, ובהתאם לתאריך זה יחושב ההחזר.

6.13. יובהר בזאת ששליחת המייל הינה חובה לצורך קבלת ההחזר, ובקשה שאינה מגובה במייל תחשב שלא התקבלה במשרדי QA Experts.

7. Privacy Policy (מדיניות פרטיות)

7.1. ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה QA Experts את מיטב מאמציה על לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת QA Experts לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

7.2. QA Experts תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות עוגייה ("cookies"). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies.

7.3. בנוסף לאמור לעיל, QA Experts רשאית לתעד את כתובות ה – IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

7.4. QA Experts לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

7.5. QA Experts תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

7.6. ח.פ: 307401570

7.7. שם משפטי:"QA Experts"

8. שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי QA Experts, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון, או בדואר אלקטרוני. נציגי "QA Experts" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של QA Experts, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה. 

9. שונות

9.1. QA Experts שואפת לשמור על תכנית הלימודים כפי שפורסמה באתר, אך שומרת לעצמה את הזכות לשנות תכנים בהתאם לרלוונטיות ולדרישות חדשות שעולות בשוק העבודה.

9.2. על כל תלמיד לעדכן מספר טלפון נייד וכתובת מייל עדכניים ותקינים לצורך תקשורת שוטפת עם צוות החברה

9.3. שינויים בימים ושעות הקורס אשר יחולו בעקבות חגי ומועדי ישראל יישלחו לתלמידי הקורס באמצעות כתובת המייל שאותה נתן התלמיד בעת הרישום.

9.4.מובהר בזאת שבמקרה של החסרת שיעור מצד תלמיד – לא ינתן החזר על השיעור.

9.5. רישומי המחשב של QA Experts בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

9.6. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

9.7. QA Experts רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.  

דילוג לתוכן